Zorgvisie Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Wij stellen de cliënt centraal. Daarom streven wij naar brede beschikbaarheid van een generalistisch én specialistisch zorgaanbod.

Werkwijze Lucertis

In onze werkwijze hanteren wij het stepped-care beginsel. Volgens dit beginsel onderscheiden wij niveaus of deelgebieden waarop de stoornis c.q. de vraag van de cliënt benaderd én verklaard wordt: 

  • cultuur
  • maatschappij
  • netwerk/familie
  • gezin
  • tweerelatie
  • individu
  • biologie.

In onderstaande figuur - de hiërarchie van Engel - wordt deze hiërarchie in beeld gebracht.

De hiërarchie van Engel 

Er is sprake van een hiërarchie, omdat elke grotere cirkel (deelgebied) één of meer kleinere cirkels omvat en van een hoger abstractieniveau is. Zo omvat een gezin de niveaus van de tweerelatie, het individu en de biologie en is de maatschappij een veel abstracter begrip dan bijvoorbeeld een orgaan op het biologische niveau.

Wij belichten elk deelgebied als er een vermoeden bestaat dat de stoornis met dat deelgebied samenhangt. Vervolgens bekijken we hoe de processen op én tussen de verschillende deelgebieden elkaar wederkerig beïnvloeden en wat de betekenis daarvan is voor het geheel. We zoomen in op een deelgebied en daarna weer uit om het beeld op het deelgebied in relatie tot het geheel te beschouwen. Op die manier wordt vermeden dat de stoornis losgekoppeld wordt van zijn totale context. Gedrag krijgt immers pas betekenis in de context. In onderstaande figuur wordt het inzoomen en uitzoomen verduidelijkt.

Integrale benadering 

Bio-psycho-sociale diagnose

In het diagnostische proces reikt elke deelgebied-professional als het ware stukjes van de legpuzzel op zijn niveau aan, waarna de kinder- en jeugdpsychiater het beeld zichtbaar maakt in de vorm van een bio-psycho-sociale diagnose. Deze werkwijze staat in principe borg voor een integrale en holistische benadering.

Uitgaande van de vraag van de cliënt, wordt onderzocht op welke deelgebieden de behandeling zich het beste kan afspelen. Met de cliënt wordt nagegaan welke positieve of negatieve effecten de behandeling op het ene deelgebied kan hebben op de problemen die op de andere deelgebieden spelen. De problematiek speelt zich immers gelijktijdig af op verschillende niveaus. Dat betekent dat verandering op het ene niveau bijna gelijktijdig tot verandering op het andere niveau kan leiden.

In de praktijk kan deze bio-psycho-sociale benadering tot gevolg hebben dat voor kinderen met dezelfde gediagnosticeerde stoornis een verschillend hulpaanbod wordt voorgesteld. De wijze waarop de processen op en tussen de deelgebieden elkaar zullen gaan beïnvloeden, kan voor elk kind en gezin immers weer anders uitwerken.

Stepped care

Wij starten, zeker als er sprake is van acute nood, eerst met een aantal sessies met ouders en/of gezin om daarna te bekijken wat het effect van deze interventie is op andere niveaus. Uitgebreidere diagnostiek kan dan zo nodig later volgen. Het opstellen van een behandelplan in geval van complexe problematiek gebeurt op basis van integrale diagnostiek, waarbij aandacht wordt besteed aan alle deelgebieden.