Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon is er voor familie , vrienden en andere naastbetrokkenen  van patiënten die in behandeling zijn of komen. Het kan moeilijk voor u zijn wanneer u betrokken bent  bij een volwassene of kind  met psychische of verslavingsproblemen. U kunt dan wellicht ondersteuning gebruiken. Een familievertrouwenspersoon (fvp) kan u dan helpen. De fvp is onafhankelijk en steunt u in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of manager van de afdeling.

Wat doet de familievertrouwenspersoon voor u?

Als iemand uit uw directe omgeving psychische en/of verslavingsproblemen heeft, heeft dat ook grote impact op u. Het is aangrijpend te moeten zien wat de ziekte doet met uw naaste. Een fvp kan een steun zijn door te luisteren, informatie en advies te geven en ook zaken te signaleren.

Concreet betekent dit dat een familievertrouwenspersoon:

  • u emotionele ondersteuning geeft,
  • luistert naar uw verhaal,
  • u algemene informatie geeft over Parnassia Groep en de specialistische zorgmerken als ook  over onze manier van werken,
  • algemene informatie geeft over de aandoening en de behandeling,
  • u ondersteunt in het contact met de hulpverleners en behandelaars,
  • u informatie geeft over het preventieaanbod en lotgenotengroepen,
  • bemiddelt tussen familie, vrienden en hulpverleners, managers,
  • u ondersteunt bij het indienen van een klacht,
  • problemen opmerkt bij familie, vrienden en kennissen en die, mocht dat nodig zijn, onder de aandacht brengt bij de Raad van Bestuur.

Rechtstreeks beroep doen op de fvp

Familie en andere direct betrokkenen kunnen rechtstreeks en zonder verwijsbrief van de huisarts een beroep doen op de fvp. Ook is er geen toestemming nodig van de patiënt of betreffende behandelafdeling. Een beroep doen op de fvp is gratis.

U kunt een afspraak maken met de fvp op een plek die u prettig vindt. Dit kan een behandellocatie zijn, maar bijvoorbeeld ook bij u thuis.

Vertrouwelijk

Vanzelfsprekend is uw privacy gewaarborgd. Dit betekent dat alle zaken die u met de fvp bespreekt vertrouwelijk zijn en blijven. Zonder toestemming van familie en direct betrokkenen wordt geen informatie doorgegeven aan anderen, dus ook niet aan de patiënt of hulpverlener.

Onafhankelijk

De fvp is verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Dit houdt in dat de fvp onafhankelijk is van Parnassia Groep en de zorgmerken , van de geneesheer-directeur en het behandelteam. De fvp zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen.

Meer informatie

Wilt u weten wie uw Familievertrouwenspersoon bij Lucertis is? Neem contact op met de hulplijn van het LSFVP: 0900-333 2222  op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur, ga naar www.lsfvp.nl of lees de folder. Het LSFVP kan u verder helpen.