28 november 2016

Yulius en Lucertis bieden vanaf 1 januari 2017 samen een compleet, geïntegreerd hulpaanbod voor kinderen met complexe problemen. De FACT Jeugdteams en de ambulante onderdelen van de afdeling Gezinspsychiatrie (Polikliniek, Deeltijd en Psychiatrische Thuiszorg) gaan integraal samenwerken om deze kinderen en hun gezinnen beter te ondersteunen in hun thuissituatie.

Deze zorg en behandeling van Yulius en Lucertis wordt vormgegeven met hulp vanuit wijkteams, de zorg voor licht verstandelijk beperkten, jeugdzorg, jeugdbescherming, autismezorg en andere zorgvormen die horen bij de problematiek waarmee deze kinderen te maken hebben.

Dankzij de samenwerking binnen wat wij noemen het “FACT Jeugd en Gezin Plusmodel” kunnen wij een brede leeftijdsgroep van kinderen, jongeren en hun gezinnen beter behandelen in de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, tegen lagere kosten. Het gaat daarbij om moeilijk bereikbare kinderen en jeugdigen en multiproblemgezinnen die naast ernstige psychiatrische aandoeningen ook problemen ervaren op andere levensgebieden (relatieproblemen, school, wonen, financiën). De aanpak van het FACT Jeugd en Gezin Plusmodel is er op gericht dat cliënten weer grip en eigen regie krijgen op hun problemen en de weerbaarheid voor toekomstige problemen vergroot wordt.

Betere zorg door krachtenbundeling

Door de krachten van Lucertis en Yulius te bundelen kunnen wij:

  • Onze expertise integreren en middelen bundelen waardoor we veel beter en meer kinderen, jeugdigen en ouders met complexe problemen kunnen helpen in de thuissituatie.
  • De veiligheid voor het kind vergroten door zo snel mogelijk te interveniëren en te behandelen.
  • Het kind en het gezin in een vroegtijdig stadium helpen om weer regie te krijgen en te houden over de ontwikkeling van het kind en het kind te ondersteunen in de omgang met zijn omgeving. Door snelle en adequate hulpverlening dringen we schooluitval terug, verminderen we antisociaal gedrag en kan het aantal uithuisplaatsingen worden beperkt.
  • De keten van zorg versterken met de wijkteams, de zorg voor licht verstandelijk beperkten, jeugdzorg, jeugdbescherming, autismezorg en andere zorgvormen die horen bij de problematiek waarmee deze kinderen te maken hebben.
  • Onze kennis gezamenlijk verder ontwikkelen waardoor we de zorg voor deze belangrijke doelgroep kunnen innoveren.
  • Onze kennis beschikbaar stellen voor laagdrempelige consultatie aan andere instellingen, zoals onderwijs, jeugdzorg en wijkteams.
  • De zorg zo organiseren dat we in staat zijn om eerder in te grijpen en zwaardere zorgarrangementen te voorkomen. Dat is efficiënter en goedkoper.